Drukuj

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Grabów został wprowadzony w 2003 r. Na początku segregowano odpady komunalne wrzucając je do pojemników na odpady opakowaniowe do rozstawionych na terenie naszej gminy pojemników, a obecnie mieszkańcy gminy segregują odpady powstające "u źródła". oszczędzają w ten sposób pieniądze przeznaczone na wywóz śmieci i chronią środowisko, ograniczając ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

W 2007 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła 60 % z których odebrano 260 ton odpadów komunalnych, 7 ton makulatury, 1,8 tony tworzyw sztucznych 24 tony szkła.

W 2008 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła już 80 % od których odebrano 460 ton odpadów komunalnych, 10 ton makulatury, 2 tony tworzyw sztucznych, 27 ton szkła.

Wzrost zawartych umów jak i ilości segregowanych odpadów świadczą o tym, że segregacja odpadów w Gminie Grabów szybko zyskuje zwolenników a świadomość ekologiczna mieszkańców znacznie wzrosła.

Poza wymienionymi frakcjami odpadów gmina Grabów organizuje selektywną zbiórkę odpadów takich jak: zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady foliowe używane w rolnictwie (worki po nawozach, folia ogrodnicza i o kiszonkach, sznurek rolniczy. Do tej pory zebrano ponad 120 kilo baterii oraz 8,5 tony sprzętu elektrycznego.

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się szkołach podstawowych oraz budynku Urzędu Gminy Grabów. W przyszłości również będzie można oddawać przeterminowane leki do aptek.

Mieszkańcy naszej Gminy pamiętajcie, że wszystkie wymienione działania mają na celu poprawę stanu środowiska w którym żyjemy, poprawia się czystość powietrza atmosferycznego, wody, otoczenia a my mamy satysfakcje zrobienia czegoś dobrego, bo środowisko to przecież my.

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

 1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie w godzinach pracy Urzędu lub nadając w placówce pocztowej. Formularz deklaracji  będzie dostępny na stronie internetowej urzędu, u właściwego sołtysa i w siedzibie urzędu.
 2. Regularne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grabów.
 3. Złożenie korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia na nieruchomości zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że:

 1. w zabudowie jednorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca nieruchomości;
 2. w zabudowie wielorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel nieruchomości lub najemcy poszczególnych lokali, ewentualnie osoby sprawujące nadzór nad nieruchomością wspólną;

Podkreślenia wymaga, że systemem odbioru odpadów objęte są:


Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, dla każdej winien złożyć osobną deklarację. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne wytwarzane są sezonowo - nieregularnie, w deklaracji należy wskazać okres, w którym będą powstawały odpady, tj. za który ponoszona będzie opłata.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów jest firma:

PreZero Service Centrum Sp z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Miejscami zagospodarowania przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów są:

 1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o.  Sortownia w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127, 99- 99-300 Kutno
 2. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku
 3. Remondis Glass Recykling Polska ul. Wawelska 107, 64-920 Piła
 4. ZUK Sp. z o.o. Franki , 99-340  Krośniewice
 5. Remondis Electrorecycling Sp. z o. o. ul. Pryncypalna 132/134, 93- 373 Łódź
 6. Centrum Onkologii im. Prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zakład Utylizacji Odpadów Medycznych ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
 7. Krynicki Recykling  S.A. ul. Iwaszkiewicza 48/23 ,10-089 Olsztyn

Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduję się w Grabowie przy ul Reymonta 11 B . Od 01.10.2020 r czynny w każdy poniedziałek oprócz dnia ustawowo wolnego od pracy w godz.700 - 1400

Ustala się, iż w  PSZOK w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

 1. papier;
 2. metale;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. odpady niebezpieczne;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 12. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 13. zużyte opony samochodowe do 4 szt z jednej nieruchomości zamieszkałej w danym roku;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg na nieruchomość w danym roku;
 15. odpady tekstyliów i odzieży od 1.01.2025 r.

DO POBRANIA:

Deklaracja

Deklaracja (wersja edytowalna)

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Grabów 2022