„Budowa kanalizacji tłocznej Grabów – Srebrna."

kan-pl
Gmina Grabów pozyskała środki finansowe w wysokości 1 960 000,00 zł z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej Grabów – Srebrna."

W ramach ww. zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna oraz trzy przepompownie ścieków w miejscowościach: Grabów i Srebrna. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych.