Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Grabowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://www.gminagrabow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Grabowie
Adres: ul. 1 Maja 21
Kod pocztowy: 99-150
Miejscowość: Grabów
Telefon: +48632734121
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /ak1ab6g75m/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
Poniedziałek od 7.30 do 17.00
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 14.00

Pozostałe dane identyfikacyjne:
Kod Gminy wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 1004043

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-22

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-08-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z wykorzystaniem ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami. Test przebiegł pomyślnie z nielicznymi wyjątkami w których narzędzie oznaczyło błędy związane z niedostatecznym kontrastem w sytuacji gdy czerwony przycisk znajdował się na szarym tle lub tekst zawarty wewnątrz przycisku był niewielki w stosunku do rozmiaru całego przycisku.
Kolejny typ ostrzeżenia który został ujawniony to zastosowanie skrótów klawiaturowych na stronie internetowej, np. ALT+Q który powoduje przewinięcie do góry stron z stopki artykułu. Przycisk ten jest również dostępny w formie graficznego przycisku który można aktywować myszą. Zastosowane skróty klawiaturowe o ile są ułatwieniem w nawigacji po stronie, mogą powodować konflikty z narzędziami wspomagającymi dla osób niepełnosprawnych w sytuacji gdy skrót klawiaturowy pokryje się z identycznym skrótem stosowanym w tego typu narzędziach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • filmy nie posiadają napisów ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

  • kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
  • możliwość powiększania wielkości liter
  • wszystkie strony posiadają okienko wyszukiwarki

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-08-01

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.02.2024

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem ogólnodostępnych walidatorów m.in. z użyciem http://checkers.eiii.eu.

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Głowacki 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 48632734429

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Wszelkie żądania i wnioski można zgłaszać pisemnie, elektronicznie na adres e-mail, telefonicznie lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP).
Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w sekcji danych teleadresowych Deklaracji Dostępności.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą metod kontaktu udostępnionych przez instytucję. W celu zasięgnięcia informacji w zakresie sposobów komunikacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, sugerujemy zasięgnięcie informacji na stronie internetowej podmiotu pod adresem http://rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Grabowie znajduje się od ulicy 1 Maja 21 w Grabowie. Wejście boczne wyposażone jest w podjazd oraz przycisk umożliwiający wezwanie obsługi Urzędu Miejskiego w Grabowie w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
Budynek Urzędu Miejskiego nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje. W związku z brakiem specjalistycznych urządzeń umożliwiających dostanie się na wyższe kondygnacje osobom niepełnosprawnym większość pomieszczeń obsługi usytuowana jest na parterze.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona tylko w sposób wizualny za pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
W bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku znajduje się wyznaczone i bezpłatne pojedyncze miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku Urzędu Miejskiego może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
W Urzędzie Miejskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Brak;