System selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Grabów został wprowadzony w 2003 r. Na początku segregowano odpady komunalne wrzucając je do pojemników na odpady opakowaniowe do rozstawionych na terenie naszej gminy pojemników, a obecnie mieszkańcy gminy segregują odpady powstające "u źródła". oszczędzają w ten sposób pieniądze przeznaczone na wywóz śmieci i chronią środowisko, ograniczając ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

W 2007 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła 60 % z których odebrano 260 ton odpadów komunalnych, 7 ton makulatury, 1,8 tony tworzyw sztucznych 24 tony szkła.

W 2008 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła już 80 % od których odebrano 460 ton odpadów komunalnych, 10 ton makulatury, 2 tony tworzyw sztucznych, 27 ton szkła.

Wzrost zawartych umów jak i ilości segregowanych odpadów świadczą o tym, że segregacja odpadów w Gminie Grabów szybko zyskuje zwolenników a świadomość ekologiczna mieszkańców znacznie wzrosła.

Poza wymienionymi frakcjami odpadów gmina Grabów organizuje selektywną zbiórkę odpadów takich jak: zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady foliowe używane w rolnictwie (worki po nawozach, folia ogrodnicza i o kiszonkach, sznurek rolniczy. Do tej pory zebrano ponad 120 kilo baterii oraz 8,5 tony sprzętu elektrycznego.

Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się szkołach podstawowych oraz budynku Urzędu Gminy Grabów. W przyszłości również będzie można oddawać przeterminowane leki do aptek.

Mieszkańcy naszej Gminy pamiętajcie, że wszystkie wymienione działania mają na celu poprawę stanu środowiska w którym żyjemy, poprawia się czystość powietrza atmosferycznego, wody, otoczenia a my mamy satysfakcje zrobienia czegoś dobrego, bo środowisko to przecież my.

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

 1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie w godzinach pracy Urzędu lub nadając w placówce pocztowej. Formularz deklaracji  będzie dostępny na stronie internetowej urzędu, u właściwego sołtysa i w siedzibie urzędu.
 2. Regularne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grabów.
 3. Złożenie korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia na nieruchomości zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oznacza to, że:

 1. w zabudowie jednorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca nieruchomości;
 2. w zabudowie wielorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel nieruchomości lub najemcy poszczególnych lokali, ewentualnie osoby sprawujące nadzór nad nieruchomością wspólną;

Podkreślenia wymaga, że systemem odbioru odpadów objęte są:

 • nieruchomości zamieszkałe – takie, na których zamieszkują mieszkańcy 
 • nieruchomości, w których odpady powstają sezonowo (np. działki). Tak więc obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich nieruchomości na terenie gminy, na których powstają odpady.


Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, dla każdej winien złożyć osobną deklarację. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne wytwarzane są sezonowo - nieregularnie, w deklaracji należy wskazać okres, w którym będą powstawały odpady, tj. za który ponoszona będzie opłata.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów jest firma:

PreZero Service Centrum Sp z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Miejscami zagospodarowania przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grabów są:

 1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o.  Sortownia w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127, 99- 99-300 Kutno
 2. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku
 3. Remondis Glass Recykling Polska ul. Wawelska 107, 64-920 Piła
 4. ZUK Sp. z o.o. Franki , 99-340  Krośniewice
 5. Remondis Electrorecycling Sp. z o. o. ul. Pryncypalna 132/134, 93- 373 Łódź
 6. Centrum Onkologii im. Prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zakład Utylizacji Odpadów Medycznych ul. Dr. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
 7. Krynicki Recykling  S.A. ul. Iwaszkiewicza 48/23 ,10-089 Olsztyn

Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduję się w Grabowie przy ul Reymonta 11 B . Od 01.10.2020 r czynny w każdy poniedziałek oprócz dnia ustawowo wolnego od pracy w godz.700 - 1400

Ustala się, iż w  PSZOK w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

 1. papier;
 2. metale;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. bioodpady;
 7. odpady niebezpieczne;
 8. przeterminowane leki i chemikalia;
 9. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 12. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 13. zużyte opony samochodowe do 4 szt z jednej nieruchomości zamieszkałej w danym roku;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe oprócz papy i styropianu w ilości do 300 kg na nieruchomość w danym roku;
 15. odpady tekstyliów i odzieży od 1.01.2025 r.

DO POBRANIA: