INFORMACJA

dddd

Ważna informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Aleksandrówek Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Źrebięta.

Na terenie gminy Grabów w obrębach Aleksandrówek Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Źrebięta prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Modernizacja ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem faktycznym. W zależności od zmian, jakie miały miejsce na danym terenie, przeprowadzenie aktualizacji ewidencji może skutkować np. ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, zmianą powierzchni działek, jak również zmianą dotychczasowej klasyfikacji gruntów. W konsekwencji może wiązać się to ze zmianą wysokości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Informację o rozpoczęciu prac nad zmianą ewidencji gruntów i budynków starosta podaje do publicznej wiadomości, późniejszy projekt operatu zostaje wyłożony, a każdy zainteresowany może się z nim zapoznać i wnieść uwagi.

Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla w/w obrębów nastąpi w terminie od 03.12.2021 r. do 23.12.2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5.

Bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w obrębach: Aleksandrówek Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia, Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Źrebięta o zapoznanie się z ww. projektem.

Wójt Gminy Grabów nie jest stroną prowadzonej modernizacji i nie ma wpływu na dokonywane zmiany, ale jednocześnie dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa.

Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków spowodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, posiadających grunty na terenie gminy Grabów w w/w obrębach.