Konkurs - Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS w 2022 r.

1328x560

WOJEWODA ŁÓDZKI
ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Uwaga!

W związku z trwającą w kraju epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wymagane jest zrealizowanie warsztatów w formie stacjonarnej lub online (np. z wykorzystaniem platform do wideokonferencji i prowadzenia spotkań online) w zależności od zaistniałej sytuacji epidemicznej.

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30 stycznia 2023 r.

Termin złożenia sprawozdania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem sprawozdanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Sprawozdanie końcowe winno być sporządzone na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Sprawozdanie należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania zobowiązany jest do umieszczenia logo Wojewody Łódzkiego na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach.

Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10 % wymagają pisemnej zgody Wojewody Łódzkiego, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.

Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10 %, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu.

Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania muszą być wystawione i zapłacone w okresie realizacji zadania tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.000,00 zł (Dział 851, Rozdział 85152).

IV. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA DOTACJI

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.

Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

 • są niezbędne do realizacji zadania,
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
  z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie i są poparte stosownymi

dokumentami (fakturami, rachunkami).

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizacje zadania mogą być przeznaczone na:

 • umowy zlecenia, umowy o dzieło ze specjalistami, którzy zrealizują warsztaty w formie

stacjonarnej lub online,

 • zakup materiałów (artykułów biurowych, wydruków poligraficznych) niezbędnych do

przygotowania i przeprowadzenia warsztatów w formie stacjonarnej lub online.

Koszty niekwalifikowane:

 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
 • wyżywienie,
 • wydatki na budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów oraz środków trwałych,

których jednostkowy koszt przekracza kwotę 3.500,00 zł,

 • wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 • finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek takich jak:

należność za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, opłaty

telekomunikacyjne i inne,

 • wynagrodzenie związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • koszty wynajmu pomieszczeń,
 • koszty obsługi administracyjnej i prawnej,
 • szkolenia kadry,
 • koszty sprzętu komputerowego i sprzętu do komunikacji online,
 • odliczony podatek VAT,
 • odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
 • wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności; podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,
 • koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty

procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień.

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego nie może być wyższy niż 80%, przy czym wkład własny (finansowy, niefinansowy i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) nie może być mniejszy niż 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) - nie może to być wyłącznie wkład niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy).

Za własny wkład uznaje się zaangażowane w realizację zadania:

a) środki finansowe własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i/lub środki finansowe z innych źródeł publicznych,

oraz

b) wyceniony wkład rzeczowy (własne materiały i przedmioty, sprzęt techniczny, darowizny itp.),

i/lub

c) wyceniony wkład osobowy, w tym: wolontariusze, społeczna praca członków stowarzyszenia.

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie imiennych list wolontariuszy i/lub osób świadczących pracę społeczną wraz z liczbą godzin oraz stawką za godzinę.

Wartość stawki godzinowej, stosowanej do rozliczenia wkładu własnego osobowego nie może być wyższa niż 40,00 zł.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem/oferentami wybranymi w konkursie.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.

Korekta nie może dotyczyć zwiększenia udziału procentowego (%) dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować
z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

W przypadku nie podpisania przez oferenta umowy z Wojewodą Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania.
Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

Wymagane dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający precyzyjny opis planowanego działania, diagnozę sytuacji i opis spodziewanych rezultatów działania; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 2. w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta,
 3. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 4. statutu- dotyczy oferentów nieposiadających wpisu do KRS,
 5. zaświadczenie z banku lub oświadczenie oferenta dotyczące wyodrębnionego numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki z dotacji,
 6. umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy).

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Dodatkowe informacje dotyczące oferty:

 1. na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego i tytuł zadania publicznego zgodny z niniejszym ogłoszeniem,
 2. w części III. 3 należy oprócz wskazanych we wzorze zagadnień wpisać zakładany cel realizacji zadania publicznego, liczbę osób, które zostaną objęte działaniem oraz adnotację o sposobie zamieszczenia informacji o dofinansowaniu zadania z budżetu Wojewody Łódzkiego,
 3. wypełnienie tabeli w części III. 6 formularza oferty – Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego nie jest wymagane,
 4. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: Nie otwierać – KONKURS – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS 2022 r. - do rąk własnych Dyrektora Wydziału Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi".

Uwaga! Na kopercie należy zamieścić pieczęć nagłówkową lub wpisać pełną nazwę i adres podmiotu, który składa ofertę.

Oferty należy przesłać do dnia 29 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału Zdrowia) na adres: Wydział Zdrowia, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 90 -926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (Budynek E piętro IV, pok. 407) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

VI. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. Od decyzji Wojewody Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.

Ocenie merytorycznej nie zostaną poddane oferty:

 1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. złożone na nieprawidłowym formularzu,
 3. skierowane do organu innego niż Wojewoda Łódzki,
 4. złożone przez podmiot, którego cele statutowe nie obejmują działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 5. złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
 6. niespełniające warunków dotyczących udziału wkładu własnego,
 7. zawierające błędy rachunkowe,
 8. niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów,
 9. proponujące zrealizowanie warsztatów wyłącznie formie tradycyjnej, a nie w formie hybrydowej,
 10. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu.

Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy ocenie merytorycznej oferty uwzględniane będą w szczególności:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana jakość wykonania zadania (w formie stacjonarnej lub online) i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienione w art.3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Oferty zostaną ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej oferty konkursowej i karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej.

Niespełnienie choćby jednego warunku formalnego będzie powodowało uzyskanie oceny negatywnej. Oferta taka nie będzie oceniana pod względem merytorycznym.

Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 20 punktów.

Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego zostaną przyznane podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.

Oferty, które uzyskają 15 i mniej punktów nie zostaną dofinansowane.

UWAGA! Dofinansowaniu NIE będą również podlegały oferty złożone przez oferenta, którego sprawozdanie końcowe z realizacji w roku poprzednim zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie zostało zaakceptowane przez Zleceniodawcę (Wojewodę Łódzkiego) najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu ich składania.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP na stronie www.gov.pl/web/uw-lodzki

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wojewoda Łódzki unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.gov.pl/web/uw-lodzki

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest :

 1. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
 2. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
 3. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. 42 664-10-32 (Małgorzata Cieślak) lub 42 664-13-46 (Martyna Stachurska).

Karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (DzU 2018 r poz 2057)