Kwalifikacja Wojskowa w 2021 r.

42248_kwalifikacja-wojskowa-2020-terminy_1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

Wójt Gminy Grabów podaje do publicznej wiadomości, że w dniach: 31 sierpnia, 2 i 3 września 2021 roku w lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej, Aleje Jana Pawła II 11 w Łęczycy /Dom Kultury/, przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Grabów. Kobiety zostaną wezwane na dzień 1 września 2021 r.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby przed Wójtem, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu i terminie określonym wyżej i w wezwaniu imiennym. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Łęczycy podlegają mężczyźni zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Grabów:

  1. urodzeni w 2002 roku;
  2. urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2000 -2001, które:
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 944/.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Uwaga!

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt, z urzędu lub na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywną, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, powiatowej komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba przedstawia fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dokument stwierdzający poziom wykształcenia /świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum/ oraz zaświadczenie ze szkoły, do której aktualnie uczęszcza się/.

Osobą do kontaktu w sprawach kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Gminy Grabów jest młodszy referent Sylwia Bielawska – p. nr 1, tel. 63 2734161.


Wójt Gminy Grabów

/-/ Janusz Jagodziński