OGŁOSZENIE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

1920x810

Wójt Gminy Grabów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarządzenia 131/2022 z dnia 11 października w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Grabów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Uchwały XLVI/303/22 Rady Gminy Grabów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leszno oraz Uchwały XLVI/304/22 Rady Gminy Grabów z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kadzidłowej, ogłasza przetargi ustne nieograniczone. 

Przetarg Nr 1 

Oznaczenie nieruchomości:
Działka nr 132 o pow. 0,5190 ha, obręb ewidencyjny Leszno-Kotowice, księga wieczysta nr LD1Y/00064568/8. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz dwoma budynkami gospodarczymi. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny produkcji rolnej oznaczone symbolem R oraz pod tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem MR.

Cena wywoławcza 87 000,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy od ceny wynegocjowanej
Wadium – 10 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21, 99 -150 Grabów o godzinie 10.00

Przetarg Nr 2

Oznaczenie nieruchomości:
Działka nr 253 o pow. 0,1120 ha, obręb ewidencyjny Kadzidłowa, księga wieczysta nr LD1Y/00064569/5. 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP oraz pod wody otwarte oznaczone symbolem W.
Cena wywoławcza: 8 500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 punkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. usług ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)
Wadium – 1 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21, 99 -150 Grabów o godzinie 10.30

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Grabów nr 08 8538 0002 0300 0101 2000 0090 BS Witkowo najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Grabów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna.
Ogłoszone do przetargu nieruchomości będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej, a koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabów pod adresem: www.gminagrabow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grabowie, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem (63) 2734424.

Nazwa pliku: ogloszenie_PRZETARG_9.01.2023
Rozmiar pliku: 237 kb
Pobierz plik