Sejm przyjął zmianę ustawy o OZE dotyczącą tzw. projektów parasolowych

fotowoltaika

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów uczestniczących w tzw. projektach parasolowych prowadzonych przez samorządy.

Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się dwie osoby. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Regulacja jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez samorządy, że zmiana zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych.

Nowa ustawa ma przeciwdziałać temu ryzyku i wesprzeć samorządy w realizacji prowadzonych programów.

Zgodnie z ustawą osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych i przyspieszenia procesu, prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z samorządem lub innym uprawnionym podmiotem, która realizuje projekt dofinansowany w ramach RPO oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Zdaniem autorów projektowane rozwiązania pozwolą uniknąć problemów z ciągłością realizacji tych projektów, które dotyczą wielu gmin i podmiotów z całej Polski.

Według szacunków projektodawców na terenie całego kraju planowany jest montaż lub zakup ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznych, ze środków przewidzianych na realizację projektów parasolowych i grantowych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.