Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

565x246

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzące działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadań objętych konkursem.

Nazwa pliku: zarzadzenie-51-2022
Rozmiar pliku: 255 kb
Pobierz plik