WŚCIEKLIZNA

PIW

W związku z pojawiającymi się przypadkami wścieklizny Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103):

 • Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 • Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.
 • Każdy przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzę (posiadające aktualne szczepienie p/wściekliźnie lub nie) może być traktowane jako podejrzenie zarażenia człowieka wirusem wścieklizny przez zwierzę. W takich przypadkach jest przeprowadzana przez lekarza weterynarii 15-to dniowa obserwacja zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny z możliwością jej przedłużenia do 21 dnia, licząc od momentu pogryzienia.
 • Każde padłe zwierzę podejrzane o wściekliznę jest badane laboratoryjnie przez właściwy terytorialnie Zakład Higieny Weterynaryjnej i/lub Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w celu ostatecznego wykluczenia choroby.
 • Zwłoki małych zwierząt lub sama głowa (badany jest mózg zwierzęcia) jest przyjmowana do badania po uprzednim powiadomieniu właściwego terytorialnie powiatowego inspektoratu weterynarii dla miejsca padnięcia podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia.
 • W powiadomieniu należy podać następujące informacje:
 • Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres) nr tel. Kont.
 • Gatunek zwierzęcia wraz z opisem np. wiek, płeć, maść
 • Dane właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres) tel. kont. (w przypadku zwierząt domowych)
 • Datę i miejsce padnięcia zwierzęcia
 • Zwięzły opis zdarzenia (jak doszło do zdarzenia. Kto miał kontakt ze zwierzęciem. Data szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie).
 • W przypadku znalezienia padłego zwierzęcia dziko żyjącego, padłego zwierzęcia domowego lub zaobserwowania nietypowych objawów u wszystkich zwierząt wrażliwych na wściekliznę, należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.
 • Źródłem zarazków są zarówno ssaki dzikie, jak i domowe. Z pierwszej grupy wymienić należy lisy, jenoty, borsuki, nietoperze i inne zwierzęta mięsożerne, a także gryzonie i zajęczaki. Grupa ta ma obecnie największe znaczenie w rozprzestrzenianiu choroby. Do drugiej natomiast należą: psy, koty. Druga grupa miała pierwotnie duże znaczenie, lecz obecnie ze względu na masowe szczepienia zwierząt domowych zagrożenie jest niewielkie. W krajach tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej wścieklizna może być rozprzestrzeniana również przez żywiące się krwią zwierzęta nietoperze z rodziny wampirów. Do zarażenia (zwierząt lub człowieka) dochodzi na drodze kontaktu bezpośredniego - przez pokąsanie, oślinienie lub zanieczyszczenie mózgiem chorego zwierzęcia uszkodzonej skory.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca uwagę na potrzebę zgłaszania do Inspektoratu w Kutnie padłych drapieżnych zwierząt wolno żyjących, padłych zwierząt bezdomnych, a także przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u zwierząt wrażliwych na chorobę, pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Kutnie

Kontakt: tel. 24 337-17-00

Adres: ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno