ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

GKN.6640.1.59.2022

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo– kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu: BRUDZEŃ, BYSZEW GRABOWSKI, LESZNO-KOTOWICE, NAGÓRKI BYSZEWSKIE, NAGÓRKI GRABOWSKIE,PIASKI Gmina Grabów, Powiat Łęczycki

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Starosta Łęczycki

zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 05.09.2022 do 23.09.2022 r. w godzinach od 9:00 – 13:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: BRUDZEŃ, BYSZEW GRABOWSKI, LESZNO-KOTOWICE, NAGÓRKI BYSZEWSKIE, NAGÓRKI GRABOWSKIE, PIASKI w jednostce ewidencyjnej Grabów.

Projekt operatu opisowo- kartograficznego obejmuje:
1. Rejestr gruntów
2. Rejestr budynków
3. Rejestr lokali
4. Mapy ewidencyjne

Projekt operatu opisowo-kartograficznego został opracowany na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone uwagi zostaną spisane w formie protokołu oraz podpisane przez zainteresowane osoby.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.

Nazwa pliku: GKN.6640.1.59.2022
Rozmiar pliku: 72 kb
Pobierz plik