ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

gkn_01

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego w jednostce ewidencyjnej Grabów.

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo– kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Besiekiery, Biała Góra, Bugaj, Celinów, Filipów, Goszczędza, Górka, Grabów Osada, Grabów Wieś, Jaworów, Kotków, Ksawerów, Ksawerówek, Kurzjama, Odechów, Piotrkówek, Pociecha, Pusta, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Sobótka Kolonia, Sobótka Nowa, Sobótka Stara, Teofilki, Wygorzele i Wymysłów w jednostce ewidencyjnej 100404_2 Grabów, powiat łęczycki, województwo łódzkie

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1990)

Starosta Łęczycki

zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 17.10.2022 do 07.11.2022 r. w godzinach 09:00 – 13:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego, dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 5‑Besiekiery, 4‑Biała Góra, 11‑Bugaj, 13‑Celinów, 15‑Filipów, 18‑Goszczędza, 19‑Górka, 20‑Grabów Osada, 21‑Grabów Wieś, 25‑Jaworów, 29‑Kotków, 30‑Ksawerów, 31‑Ksawerówek, 32‑Kurzjama, 37‑Odechów, 44‑Piotrkówek, 45‑Pociecha, 49‑Pusta, 50‑Radzyń, 51‑Rochów, 52‑Rochówek, 53‑Rybnik, 57‑Sobótka Kolonia, 58‑Sobótka Nowa, 59‑Sobótka Stara, 64‑Teofilki, 65‑Wygorzele i 66‑Wymysłów w gminie Grabów.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.