ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFO1

Wójt Gminy Grabów, działając na podstawie art. 6 m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm. ),Uchwały Rady Gminy LV/368/23 z dnia 22 maja 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Rady Gminy XXXIV/220/21 z dnia 28 października 2021 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty,

informuje

o zmianie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nowe stawki dotyczą nieruchomości zamieszkałych i od dnia 01.07.2023 r. wynoszą:

28,00 zł od osoby miesięcznie za odpady powstające w sposób selektywny,

Mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty , która wynosi 10% od zadeklarowanej osoby.

(-) Wójt Gminy Grabów